Vastuulliset toimittajasuhteet – tulevaisuudenkestävää kasvua 

Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu pysyvien kumppanuuksien rakentaminen. Tärkeimpiä pitkäaikaisen yhteistyön etuja on suunnitteluvarmuus kaikille osapuolille. Yhtäältä tämä varmistaa laadun pysyvästi. Toisaalta on mahdollista huolehtia siitä, että toimittajat toimivat eettisesti ja ekologisesti hyväksyttävällä tavalla. Standardin ISO 20400 vaatimukset eivät siksi velvoita ainoastaan tuotteen arvon varmistamiseen, vaan myös yhteistyöhön vastuullisesti toimivien alihankkijoiden kanssa. 

 

Valmistusta harjoittavalle yritykselle hyvin arvioitu hankintatoiminto on menestyksen siemen. Yrityksen koolla ei ole merkitystä sen suhteen. Yritys joutuu joka tapauksessa päättämään, mitä se ostaa, mutta myös sen, keneltä. Molemmilla on merkitystä. Valmistajana nimittäin vaikuttaa yhä uudelleen hankintapäätöstensä taloudellisiin, ympäristöllisiin ja sosiaalisiin seurauksiin.

 

Vakaat liikesuhteet vievät menestykseen

Siten myös toimittajan hyvä tunteminen kuuluu vastuulliseen hankintaan. Ei riitä, että luottaa sokeasti siihen, että alihankkijat toimittavat tilatut tuotteet. Suositeltavaa on käydä alihankkijan luona ja tutustua vastuuhenkilöihin henkilökohtaisesti. Hyvien suhteiden etuna on, että molempien osapuolten vaatimukset tulevat ymmärretyksi siten, että ne eivät ole epärealistisia, vaan toisiinsa mukautettuja. Tällä tavalla voi laadun varmistamisen lisäksi myös ehkäistä häiriöitä toimituksissa sekä mahdollisia vahingollisia vaikutuksia ihmiseen ja luontoon mainehaittoineen.

Vastuulliset hankintakäytännöt tarkoittavat sellaisten hankintapäätösten tekemistä, joissa otetaan huomioon erilaisia näkökohtia työolosuhteista riskienhallintaan ja ympäristövaikutuksiin ja voidaan ihannetapauksissa jopa parantaa näitä. Ostajien ja toimittajien tiiviimmän yhteistyön kautta saavutetaan näin parempi tulos kaikille osapuolille.

 

ISO 20400 ohjenuorana

Vastuullisen hankinnan perusperiaatteet on koottu yhteen standardissa ISO 20400 ”Sustainable procurement – Guidance”, ja ne tarjoavat ohjenuoran vastuullisuuden, avoimuuden ja eettisen toiminnan toteuttamiseen hankintamenettelyissä. Kyseessä on maailman ensimmäinen tähän asiaan liittyvä kansainvälinen standardi.

Tuotantoprosessin puitteet eivät näy lopputuotteessa kovinkaan helposti. Tämän tietää myös Juice, joka ISO 20400 -sertifioinnillaan haluaa näyttää jatkuvat ponnistelunsa vastuullisen hankinnan varmistamiseksi myös ulospäin. Tällä Juice varmistaa myös avoimuuden asiakkaille ja sijoittajille. ISO-sertifiointi on kuitenkin nähtävä enemmän velvollisuutena kuin tunnustuksena. Suurin haaste kaikissa sertifioinnissa on hankkimisen lisäksi myös niiden vaatimusten jatkuva noudattaminen. Siksi myös tässä tapauksessa ISO-standardin vaatimusten noudattamisen vahvistaa riippumattoman tarkastuslaitoksen uusi tarkastus. Juice sertifioitiin standardin ISO 20400 mukaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 lopulla.

[Quellen]
https://www.umweltbundesamt.de/themen/neuer-standard-fuer-nachhaltige-beschaffung-iso 
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/unternehmen/standards/iso20400.html 
https://www.forum-csr.net/News/10714/Man-ist-was-man-kauft.html