E-mobilitet är inte framtiden utan idag

I mer än sju år har Juice Technology AG upprepade gånger visat sin kompetens och sitt breda kunnande och har redan fört ut ett antal industriinnovationer, innovativa och högkvalitativa produkter och lösningar på marknaden. I fokus står alltid att ytterligare främja utvecklingen av e-mobilitet, att aktivt bidra till att forma marknaden till nytta för konsumenterna och att erbjuda användare av elfordon den bästa lösningen vad gäller laddning hela tiden.

Det är inte förvånande att det framgångsrika företaget har gjort sig ett namn med sin pålitliga teknik både bland slutkunder och bland de stora biltillverkarna världen över, inte heller att koncernen expanderar i världen.

Status quo – var står Europa just nu när det gäller e-mobilitet?
Andelen elfordon i Europa var 2021 cirka 20 % av nybilsförsäljningen. På de fem största europeiska marknaderna (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) har marknadsandelen för elbilar (inklusive BEV, PHEV och hybrid) ökat från 8 % 2019 till 38 % 2021. Med Tesla Model 3 var för första gången en renodlad elbil den mest sålda bilen i Europa för i september 2021 (relaterat till alla motortyper). Samtidigt som marknaden för diesel- och bensindrivningar minskar när det gäller registreringar, har andelen ”plugin-fordon” under lång tid ökat tvåsiffrigt.

Andelen elektrifierade fordon (BEV och PHEV) kommer redan under första halvåret 2023 att överstiga nyregistreringarna av diesel- och bensinfordon i Europa. År 2025 kommer elfordon att nå vändpunkten i praktiskt taget alla fordonssegment och -klasser där de kommer att vara betydligt mer attraktiva än den utfasade förbränningsmodellen, både ekonomiskt och i en direkt prestandajämförelse med förbränningsmotorer. Räckvidden ökar, samtidigt som laddningstiderna blir allt kortare och laddningsmöjligheter i offentliga och privata utrymmen mer och mer blir en självklarhet. På grund av ökad konkurrens, fallande priser och ett bredare utbud blir dessa fordon också allt mer dominant i det volymstarka låg- och mellanprissegmentet.

Utveckling av laddinfrastrukturen i Europa
Enligt framtidsforskaren Lars Thomsen kännetecknas laddningsinfrastrukturen av flera trender. För AC-laddning håller den trefasiga 11 kW-laddaren på att bli den vanligaste lösningen i Europa och räcker för att ladda även större batterier – 80 kWh eller mer – under en natt. På DC-området är CCS-anslutningen med en laddningskapacitet på upp till 350 kW standard på långa sträckor. Installationer med 50 till 100 kW används exempelvis på allmänna parkeringsplatser i städer eller vid sevärdheter.

År 2024 tror man att praktiskt taget alla motorvägsrastplatser i Europa har snabbladdningsanslutningar, vilket innebär enorma investeringar för operatörerna. Dessa förs vidare till användarna i form av ganska höga priser per kWh, om inte användarna sluter ett premieavtal med respektive operatör med en månatlig grundavgift. Enligt nuvarande prognoser kommer tre till fem nätverk att växa fram över hela Europa, som kommer att konkurrera om långsiktig kundlojalitet på liknande sätt som dagens mobiltelefonoperatörer.

Marknadsledande genom global närvaro
Allt är redo för att utvidga Juices tydliga geografiska närvaro i Centraleuropa och stärka företagets position på marknaden. Men tyngdpunkten ligger fortsatt i Europa, särskilt i DACH-länderna (Tyskland, Österrike och Schweiz). Men även i Frankrike, Spanien, Italien och norra Europa utökar företaget ständigt sina marknadsandelar. Men vi behöver ta hänsyn till att marknaderna utvecklas olika. Det beror dels på politisk vilja och dels på privata initiativ, som påverkar e-mobilitetsutvecklingen på sätt som inte ska underskattas.

Frankrike Regeringen driver på mobilitetsomvandlingen
Frankrike har förbundit sig att till 2040 förbjuda all försäljning av fordon med förbränningsmotor och istället ersätta dem med fordon drivna på el eller vätgas. Den nationella organisationen för utveckling av e-mobilitet (Avere-France) uppger att 786 000 elbilar har registrerats, varav 315 000 år 2021 vilket innebär en tillväxt på 62 % från 2020 men framför allt hela 355 % mer än 2019. Elbilar – där de mest sålda idag är Tesla Model 3 och Renault Zoe – utgör idag 14 % av den franska personbilsmarknaden och det är ett historiskt rekord.

I sin plan France 2030 siktar president Emmanuel Macron på att det ska finnas två miljoner elbilar (plugin-hybrider eller helt eldrivna bilar) på vägarna och sju miljoner installerade laddningspunkter i Frankrike. Idag är redan 50 % av det franska folket redo att byta till en elbil. För en snabbare omvandling måste dels snabbladdningsnätet byggas ut – särskilt vid trafikknutpunkter och längs motorvägar. Dels måste AC-laddningsmöjligheter tillhandahållas, så att fordonen kan laddas i hemmet eller på arbetsplatsen utan omak.

”Mobil laddning är en oumbärlig teknik som fyller igen glappen i laddningsnäten och ger elbilsförarna ytterligare säkerhet och flexibilitet”, tillägger Maurizio Ventura, CSO på Juice Technology och ansvarig för uppbyggnaden av det internationella säljteamet.

Iberiska halvön: Snabbare övergång till e-mobilitet
I Spanien drar politiken och näringslivet åt samma håll. Med etappmålet om 250 000 elfordon till år 2023 har Spanien satt upp ett ambitiöst mål. Andelen elbilar i Spanien ökar ständigt, men i något långsammare takt än i andra europeiska länder. Detsamma gäller laddningsinfrastrukturen. Den växer, men mycket långsammare än på andra europeiska marknader. Ökningen ligger framför allt i det växande antalet AC-laddningspunkter, vars antal har ökat i snabbare takt än för snabbladdningspunkter.

”För att utvecklingen av elbilar ska bli verklighet behöver vi en smart och effektiv laddningsinfrastruktur som underlättar för förarna. Man kan inte förstå det första utan att också förstå det andra. Särskilt viktigt är att fokusera på laddningsinfrastrukturen utanför storstäderna, framförallt där folk bor och arbetar”, förklarar Christoph Erni, grundare och VD på Juice Technology AG.

I Portugal är försäljningssiffrorna ganska lika. Knappt 50 % jämfört med föregående år (2020 och 2021). Och det beror på en annan modell som andra länder borde ha som förebild. E-mobilitetsnäten i många länder är kraftigt segmenterade. Ofta har varje laddningsstationsoperatör ett eget privat nät med egna lösningar. Så det finns inget incitament för tillverkarna av laddningsstationer att utveckla utrustning som kan integreras enkelt i alla system.

Christoph Erni säger: ”Isolerade lösningar för inte e-mobiliteten framåt. De olika laddningsnätsoperatörerna har sett till att man måste ha med sig fem eller sex olika laddningskort bara för att ladda bilen med ström. Vi efterfrågar mer universella produkter som är anpassade till användarna.”

Ett laddningskort för alla laddningsstationsoperatörer är ett vanligt önskemål i de flesta europeiska länder, men i Portugal är det redan verklighet. Här har flera leverantörer gått ihop under paraplyorganisationen Mobi.E, S.A. Den största fördelen för användaren är att den egna energileverantörens kort eller app kan användas utan begränsningar i hela nätet med samma servicekvalitet. Villkoret är att det finns laddningsstationer som Juice Charger me som kan integreras sömlöst.

Italien: Tillgång till prisvärda elbilar en nyckelfaktor
Konsumenternas intresse i Italien ökar, men den egentliga vändpunkten förväntas komma 2024 när många nya helt eldrivna modeller (BEV) släpps på marknaden till överkomligare priser. En studie från Motus-E (en förening för främjande av e-mobilitet), som genomfördes tillsammans med European Climate Foundation tyder på att subventioner och ett större utbud kan öka takten på omställningen – i synnerhet tillgången till billigare modeller.

En annan faktor som påverkar efterfrågan på elbilar är laddningsnätet: 77 % av de tillfrågade ansåg det viktigt att det finns laddningsstationer på platserna de besöker dagligen, och 72 % skulle köra långa sträckor med elbil om det fanns snabbladdningsstationer längs motorvägar och större trafikleder. I genomsnitt anser konsumenterna att tillgången till privata laddningsstationer är 50 % värdefullare än allmänna laddningsstationer, och 65 % av de tillfrågade uppgav att de bara skulle köpa elbil om de hade möjlighet att ladda den i hemmet. Precis som i andra regioner spelar också den privata AC-laddningsinfrastrukturen en grundläggande roll.

 Storbritannien och Norden. Fokus och först ut
Storbritannien fokuserar nu på att bygga ut den allmänna laddningsinfrastrukturen, och till 2030 kommer det att finnas 300 000 allmänna laddningspunkter för elbilar. Strategin ”Electric Vehicle Infrastructure” finansieras med 1,6 miljarder pund och syftar till att bygga ut det brittiska laddningsnätet över hela landet. Tillgången till tillförlitlig infrastruktur, både i hemmet och i vägnätet, är ett viktigt villkor för att elfordon ska accepteras.

De nordiska länderna (Norge, Sverige, Island, Finland och Danmark) ligger fortfarande först med elektrifieringen i världen. Det beror inte bara på de statliga stimulanserna och subventionerna som rabatterar registreringen, låga fordonsskatter, avskaffandet av allmänna vägavgifter och gratis parkeringsplatser i de flesta städer, utan också på att strömmen i dessa länder är mycket billig.

Norge är den verkliga ettan inom e-mobilitet. I september 2021 utgjorde elfordon 78 % av den totala bilförsäljningen. Om man räknar in även hybrider och plugin-hybrider är den totala andelen hela 92 %.

”Det råder inget tvivel om att de nordiska länderna, med Norge i spetsen, styr tempot för e-mobiliteten i Europa. Det faktum att det finns länder som kommit så långt motiverar de andra, eftersom det bara går att uppnå EU:s klimatmål om strategin är enhetlig och fokuserad i alla länder. Bara då kan Europa fortsätta spela en nyckelroll i den globala e-mobiliteten”, tillägger Christoph Erni.

Men hur går det med elektrifieringen utanför Europa?

BEV-ledaren Kina och eftersläntraren USA
Kina har kommit till en punkt där landet nu kan penetrera och nå framgångar på de europeiska och amerikanska marknaderna med nya (mycket attraktiva) elbilar och PHEV. Lars Thomsen förväntar sig minst sex kinesiska märken med flera modeller på båda marknaderna år 2025. Samtidigt ger detta den redan snabbt växande amerikanska marknaden för elbilar (+190 % på årsbasis) ytterligare ett uppsving. Kina kommer att förbli den största BEV-marknaden i världen fram till 2026.

”Kina är en enorm marknad och växer snabbt, särskilt inom området e-mobilitet. Så det var bara en tidsfråga innan vi ytterligare skulle stärka vår position i denna region med ett flexibelt och mångfacetterat lokalt team”, säger Christoph Erni. Steget in på den kinesiska marknaden 2021 var helt rätt beslut av Juice. När dotterbolaget grundades i Guangzhou tog företaget ett viktigt kliv in i företagshistorien. Platsen är inte vald av en slump. Kina spelar en ledande roll inom e-mobilitet. Ungefär hälften av de elbilar som säljs globalt befinner sig på vägarna i världens mest folkrika land. Efterfrågan på mobil laddinfrastruktur är motsvarande hög.

Den amerikanska marknaden – en eftersläntrare i jämförelse – förväntar sig ett lyft för elbilar och för laddningsinfrastrukturen utöver de tidigare hotspots i storstadsregionerna. Framför allt kommer flera aktörers inträde på den viktigaste amerikanska bilmarknaden med pickupbilar att möjliggöra en andel elbilar på mer än 15 % av nyregistreringarna i USA. Beroende på tillgången på batterier och fordon kommer elbilsandelen av försäljningen av nya fordon också att öka till minst 40 % i USA år 2025. Under samma period kan volymen av elladdningsteknik på den amerikanska marknaden öka minst tjugofaldigt jämfört med idag.

Christoph Erni säger: ”Politik och näringsliv gör rätt saker i USA. Till exempel kommer hela den federala regeringens tjänstebilsflotta, bestående av 645 000 fordon, att elektrifieras. Och de stora fordonstillverkarna som General Motors driver nu omställningen till mobilitet ytterligare och planerar att helt elektrifiera sina fordon till 2035.”

Så det är ingen överraskning att den geografiska närvaron i Nordamerika följde på expansionen i fjärran Östern. Eftersom företaget har långsiktiga mål måste den perfekta tidpunkten övervägas noggrant. Med en befintlig kundbas i USA ligger fokus nu mer på den strategiska verksamheten.