Lars Thomsen, framtidsforskare och styrelseledamot i Juice, berättar om 2023 års trender och ger oss en inblick i den omedelbara utvecklingen hos marknaderna i Europa, USA och Kina

Juice Technology AG, tillverkare av laddstationer och -mjukvara, ledande inom mobila laddstationer för elfordon och framtidsforskaren Lars Thomsen ger svar på de viktigaste frågorna inom framtidens e-mobilitet i Europa och resten av världen.

På grund av stigande energikostnader finns en spridd osäkerhet i hur e-mobilitetsbranschen kommer att utvecklas. Kostnadsökningarna är tätt knutna till den aktuella krisen och är inte permanenta. Det gäller särskilt för elpriserna som steg kraftigt 2022. De slagiga priserna på elmarknaden beror på att ett energislag (gas) har haft oproportionerligt stor inverkan på prisbildningen.

Decentraliserad elframställning kräver smarta system för lasthantering
Trenden mot allt större del förnybara elkällor är fortsatt stark, och kostnaderna för energin från dem sjunker alltjämt. På medellång till lång sikt blir el alltid priseffektivare i takt med ökad andel förnybar energi och smartare elnätsfunktioner.

Elbilar kommer att utgöra en viktig del i att kapa topplasterna i lokala elnät och stabilisera dem. De kommande åren blir det allt viktigare för alla inblandade – biltillverkare, nätoperatörer och kunder.

Villkoret är att den befintliga elen distribueras intelligent med hjälp av smarta laddningssystem. Dynamisk lastbalansering blir något helt nödvändigt hos nya laddstationer som lanseras på marknaden. Distributionen kan ske likformigt eller prioriterat och med tidsstyrning.

E-mobilitetens segertåg får inte bromsa in
Den stigande kurvan för e-mobilitet hos företag och i samhället börjar bli exponentiell. I allt fler städer och samhällen införs eldriven kollektivtrafik och kommunala fordon som ersättning för dieseldrivna varianter. Den ”tipping point” där eldrivna bussar, transportfordon eller taxibilar har lägre totalkostnad än diesel- eller bensinfordon nås inom allt fler områden. Så ett beslut om e-mobilitet är inte bara miljömässigt rätt utan också ofta ekonomiskt vettigt. Även bland transport- och lastfordon kommer helt eldrivna fordon att införas på bred front de närmaste åren och decennierna.

En avgörande faktor är att det – överallt där det passar för leverantörer och kunder – ska finnas tillgång till en allmän laddningsinfrastruktur. Även typen av laddning måste anpassas lokalt. Christoph Erni, grundare och VD för Juice berättar: ”En DC-snabbladdningsstolpe är dyr i inköp. Placeringen av den är därför mycket genomtänkt. Parkeringsplatser vid hotell, fritidsanläggningar, turistattraktioner, inköpscenter, flygplatser och företagsparker kan utrustas med HPC:er (High Power Charger) med 15–20 AC-laddningsstationer som håller batterierna laddade på ett skonsamt sätt.

Utvecklingen i Europa
Laddningsinfrastrukturens utvecklingsnivå skiljer sig ibland påtagligt mellan länderna i Europa. I Skandinavien, Nederländerna och Tyskland är utbyggnaden långt framskriden. I länder som Spanien, Italien och Grekland kan försprånget hämtas upp på förhållandevis kort tid. Fördelen med en laddningsinfrastruktur är att den kan byggas och installeras på kort tid. Längs motorvägarna kan laddningsparker planeras och byggas på några veckor eller månader. En laddstation i hemmet eller på arbetsplatsen går ännu snabbare att ta i drift.

I många europeiska länder uppstår lokala sammanslutningar, företag och andra föreningar som själva tar aktiv del i sin energiförsörjning och energiproduktion. Det är klokt eftersom det lokalt går att dela på solcellsanläggningar, batterier och förbrukare. Det innebär stora effektivitetsvinster, samtidigt som acceptansen stiger för lokal energiproduktion och deltagarna kan gynnas ekonomiskt.

Utvecklingen i USA
USA är ett område där e-mobilitet hittills har utvecklats långsammare än i Europa. Men nya data visar att antalet elbilar i USA ökat kraftigt på senare tid. Lagen om att bromsa inflationen i kombination med höga bensinpriser har givit nya impulser för införandet av elbilar i USA och samförekommer med en mängd nya och attraktiva produkter i alla områden. Den stora marknadsandelen för elbilar i Kalifornien och på ostkusten rör sig inåt land. I många segment är elbilar ett bättre val – inte bara av miljöskäl utan också av kostnads- och prestandaskäl. Utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen för elbilar är på frammarsch i USA men måste ske i takt med den stigande efterfrågan.

Utvecklingen i Kina
Kinas personbilsindustri kan 2027 ha en 20-procentig marknadsandel för elbilar, och i nya mobilitetskategorier kan landet få en dominant ställning inom självkörande fordon för både person- och lasttransport. Klassiska
OEM-tillverkare i Europa och USA har haft svårt att möta detta: När det gäller nyckelkomponenter som batterier, elektronik, artificiell intelligens och självkörande fordon har man i Kina på vissa områden inte bara kommit längre, utan agerar också snabbare. Om inte de klassiska OEM-tillverkarna kan öka sin innovationstakt ordentligt så kommer Kina att på medellång till lång sikt dominera allt mer.

Vad händer under 2023?
I USA införs ”Inflation Reduction Act” år 2023 och den kommer att stimulera utveckling, produktion och försäljning av elbilar samt uppbyggnad av omfattande batteriproduktion. I Europa väntar vi oss en mängd nya initiativ som behåller den europeiska industrins konkurrenskraft gentemot USA och Kina – inte bara när det gäller personbilar utan i ännu högre grad även för arbetsfordon, bussar och lastbilar.

Kina kommer att utvecklas till en av de största marknaderna och exportländerna för elfordon, och den egna industrin kommer att stimulera både innovation och produktion av elbilar och batterier än mer. Det blir en global tävling om vem som ska ta över ledningen för nästa generation av mobilitetslösningar.


JUICE WORLD
Mer information finns på www.juice.world

Om Juice Technology
Juice Technology AG, med huvudkontoret i Bachenbülach (intill flygplatsen
i Zürich, Schweiz), är ett världsomspännande företag som tillverkar laddningslösningar för elfordon. Företagets omfattande produktutbud med AC- och DC-laddningsstationer av allt från lätta mobila enheter upp till stora snabbladdare gör företaget till ett av mycket få inom branschen som erbjuder ett komplett sortiment. Sedan 2014 dominerar Juice den globala marknaden för mobila 22 kW-laddningsstationer.

En avgörande skillnad mot andra lösningar som finns på marknaden är den konsekventa programvaruorienteringen. Alla enheter som märkts med ”j+” baseras på samma processor och samma firmware, och i och med detta är de kompatibla med varandra. Genom att använda en enda kontinuerlig programvaruarkitektur sparar Juice i allt väsentligt tid, arbete och utgifter. Lösningar som den helt igenom dynamiska lasthanteringen, betalning med kreditkort eller gränssnittsoberoende backend finns alltså tillgängliga för hela produktutbudet.

Juice-gruppen finns representerad i hela världen med egna kontor, dotter- och partnerföretag. Koncernen omfattar Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyska Juice Europe GmbH med etableringsort i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AB i Uppsala, Juice Iberia S.L.
i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Guangzhou, Kina och Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessutom har Juice-gruppen ett globalt nät av återförsäljare. Totalt arbetar just nu över 200 personer inom områdena forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, administration, inköp, försäljning och logistik.

Mer information om företaget, produkterna och lösningar finns på www.juice.world. Du kan även följa oss på LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter.

Pressekontakt
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600